Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze website, inclusief alle onderliggende pagina’s, en de daarop bevatte informatie (de” Website”) wordt u aangeboden door MLI-Media.

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze Website is onderworpen aan de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden en beperkingen. Door deze Website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Website vermeld zijn, van toepassing zijn en worden deze gebruiksvoorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze Website niet te gebruiken. MLI-Media behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen en geheel naar eigen inzicht en goeddunken onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Door de Website na publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, accepteert u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer met betrekking tot de Website
De Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve, amuserende en nieuwsverschaffende doeleinden en ter entertainment. De Website bevat geen advies en/of informatie die bedoeld is om als advies te dienen. Om alle informatie op de Website actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar te houden, streeft MLI-MEdia naar zorgvuldige controle van de informatie. De inhoud van de Website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd door MLI-Media. Deze Website kan verder links en/of referenties bevatten naar andere websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden (“Informatie van Derden”). MLI-Media heeft geen invloed op en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze Informatie van Derden. MLI-Media heeft dergelijke Informatie van Derden enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Website opgenomen. MLI-Media garandeert niet dat de informatie op de Website, waaronder de Informatie van Derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Evenmin garandeert MLI-Media dat de Website correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Website
Aan de informatie die via de Website wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de Website en de via de Website aangeboden informatie is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker. MLI-Media zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de Website, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of computerprogramma’s van u of van derden. MLI-Media zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn of aansprakelijkheid accepteren voor enig handelen of nalaten van derde partijen in verband met of in relatie tot Informatie Van Derden.

Verplichtingen gebruiker
Gebruikers van de Website zullen ervoor zorg dragen dat: (1) enkel de daartoe bevoegde en capabele personen toegang zullen hebben tot de Website; (2) niet oneigenlijk of in strijd met relevante wet- en regelgeving gebruik wordt gemaakt van de Website; (3) de intellectuele eigendomsrechten van MLI-Media worden gerespecteerd; (4) de systemen, waaronder ook de software, waarmee de gebruiker verbinding maakt met de Website vrij zal zijn van gebreken en/of virussen, die schade kunnen toebrengen aan de Website; en (5) geen uitingen of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, inbreukmakend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, op de Website zullen worden gedaan of geplaatst.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden in onze privacyverklaring, welke op de Website gepubliceerd is. In deze privacyverklaring wordt eveneens vermeldt hoe MLI-Media omgaat met het gebruik van cookies.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-, handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot de Website (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de Website, de lay-out en het ontwerp van de Website) berusten bij MLI-Media en/of haar licentiegevers. Gebruik van (de aangeboden informatie op) de Website is alleen toegestaan voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Ongeacht het middel waarmee (bijv. geautomatiseerde software), de vorm waarin (bijv. hyperlinks, deep-links) of het medium waarop zulks mogelijk is, is het niet toegestaan om (enig deel van) de Website te kopiëren of te reproduceren voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder dat daartoe voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door MLI-Media. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Copyright © 2019 MLI-Media

error: Content is protected